home mail sitemap login
   
За нас
   
ОБЕКТИ

Изпълнени договори ( 2009г.)

Информация за изпълнените консултантски договори (оценка на съответствието и строителен надзор) за периода 2009г. В справката са посочени всички завършени и въведени в експлоатация обекти за този период.

Клиент

Обект

Дата на въвеждане в експлоатация

Изображение

1

Министерство на отбраната на Р Бъргария чрез Щаб по подготовката на военновъздушните сили

1175/КУП – Долна Митрополия – Кула за ръководство на полети и трибуна за авиошоу, войскови район 1175 – Долна Митрополия Строеж от втора категория съгласно ЗУТ. В рамките на договора са изпълнени два обекта: 1. Кула за ръководство на полети, комуникационно и информационен възел, помещение за логистично осигуряване и 2. Трибуна за авиошоу. Новопостоената кула за управление на полети на обекта е разположена на 176м от пистата, а подът на залата е на 3м над прилежащото ниво. Новото място на кулата осигурява дистанция 240м от пистата, а проектната височина на пода на залата е 10м над нейното ниво. По този начин се постига много по-добра видимост от досегашната. Сградата представлява четириетажна стоманобетонова носеща конструкция. Разгъната застроена площ - 678м2 Трибуната за авиошоу е изпълнена с метална носеща конструкция и се състои от четири модула с деформационна фуга между тях, съгласно изискванията. Ранговете са изпълнени от бетонови плочи с оставащ кофраж от ламарина ЛТ40, а покривът е едноскатен от ламарина ЛТ40. Седалките са пластмасови, ширина на ранговете 95см. с надвишение на всеки ранг с 30см., ширина за едно място 50см. – осигурен е оптимален комфорт за зрителите и отлична видимост. Изпълнени са 2бр. двойни стълбища и 1бр. единична стълба за качване на публиката, за която са осигурени общо 2389 седящи места. Разгъната застроена площ - 2818м2 Въведени в експлоатация м. 12.2009г. Строителният надзор е изпълнен от Стройконсулт-ГН99 ЕООД, екип Плевен, с ръководител инж. Мария Топалска – прокурист.

16.12.2009

2

Община Нова Загора

Инфекциозно отделение към МБАЛ гр. Нова Загора, гр.Нова Загора, УПИ І, кв.184 Строеж от втора категория съгласно Закон за устройство на територията. Строежът представлява самостоятелна сграда – инфекциозно отделение на МБАЛ Нова Загора. Изградена е и отделна обслужваща сграда за хлориране на отпадните води. Сградите са изпълнени с пълна инсталационна осигуреност. Разгърната застроена площ – 500 кв.м. Въведен в експлоатация м.12.2009г. Строителният надзор е изпълнен от Стройконсулт-ГН99 ЕООД, екип Нова Загора, с ръководител инж. Светослав Миндов – прокурист.

15.12.2009

3

Столична община и Бенчмарк Фонд Имоти АДСИЦ

Строежи: Уличен водопровод Ф225 ПЕВП и част от северния локал на бул. „Цариградско шосе Местонахождение: гр. София, р-н Младост, м. „Цариградско шосе” (Караулката) Строежи от трета категория съгласно ЗУТ. Строежите представляват уличен водопровод с диаметър Ф225 РЕ, който свързва съществуващ в северна посока водопровод Ф200 РЕ (достигащ на около 115м от западния ъгъл на имота и давършващ с противопожарен хидрант) и този от източна посока (на 65 м от южния ъгъл на имота) и съответно изпълнение на северния локал на Цариградско шосе срещу Метро. Участъкът е с дължина 71.00 м. Въведени в експлоатация м.12.2009г. Строителният надзор е изпълнен от Стройконсулт-ГН99 ЕООД – централен офис София, с ръководители инж. Александър Георгиев и инж. Светла Христова - управители.

14.12.2009

4

Космо България Мобайл ЕАД

Строеж: Двуетажна пристройка със ЗП 495,85м2 – разширение към съществуващата сграда на GSM контролен център MSC3 Globul Местонахождение: УПИ IV-2871, 2736, 2548, кв. 24, м. бул. Ал. Малинов, по плана на гр. София Строеж от четвърта категория съгласно ЗУТ. Строежът представлява разширение в южна посока на съществуваща сграда на Космо Мобайл България ЕАД – GSM контролен център MSC3 Globul. Намира се в УПИ ІV-2871, 2736, 2548, кв. 24, м. Ал. Малинов, СО – район Младост. Разгърната застроена площ 1000 кв.м. Въведен в експлоатация м.11.2009г. Строителният надзор е изпълнен от Стройконсулт-ГН99 ЕООД – централен офис София, с ръководители инж. Александър Георгиев и инж. Светла Христова - управители.

10.11.2009

 

5

Робърт ООД

Строеж: Жилищна сграда с магазини ЗП-318,28м2; РЗП-1570м2 Местонахождение: УПИ VІІI-5610, кв. 31 по плана на град Перник, кв. Димова махала Строеж от четвърта категория съгласно ЗУТ. Строежът представлява жилищна сграда с паркинг в подземния етаж, магазини в наземния етаж, четири жилищни и два подпокривни етажа в кв. Димова Махала на гр. Перник. Разгърната застроена площ 1580 кв.м. Обща разгърната застроена площ 2300 кв.м. Въведен в експлоатация м.10.2009г. Строителният надзор е изпълнен от Стройконсулт-ГН99 ЕООД – екип Перник към централен офис София, с ръководители инж. Александър Георгиев и инж. Светла Христова - управители.

14.10.2009

 

6

СтудеРек ЕООД

Строеж Жилищна сграда с магазини, кафе-сладкарница, бръснаро-фризьорски салони, ателиета и подземни гаражи, външно ел.захранване с КТП 800 кVА, кабели СрН, кабели НН, изгребна яма и външна водопроводна връзка. Местонахождение: УПИ XVІІІ-1018, кв.23, м.“Гърдова глава“, СО-район Витоша, гр. София Строеж от втора категория съгласно ЗУТ. Изградена е трисекционна многофамилна жилищна сграда на три етажа и магазини в приземния етаж. Подземното ниво е заето от паркинг за 29 коли и стопански помещения /складове/ за всяко жилище, машинно помещение с метална врата с граница на пожароустойчивост 45 минути. Паркингът е достъпен от изток, където е ниската кота на терена. Всяка от трите секции има самостоятелен вход от улицата. Разгъната застроена площ = 4850м2. Обща разгърната застроена площ = 6385,20м2. Въведен в експлоатация м.09.2009г. Строителният надзор е изпълнен от Стройконсулт-ГН99 ЕООД – централен офис София, с ръководители инж. Александър Георгиев и инж. Светла Христова - управители.

10.09.2009

 

7

ЧЕЗ Разпределение България ЕАД

Строеж: Жилищен комплекс „Делта Хил” в землището на с. Кладница Подобекти: БКТП 1, БКТП 2, Кабелна мрежа CpH-20 kV до БКТП 2, Кабелна мрежа HH-0,4 kV Местонахождение: в. с. “Делта Хил”, масиви 2, 11, 19, 21, 22, 23 от КВС зем.с.Кладница Строежът представлява ел.захранване с кабели СрН 10 кV, изграждане на мрежа НН и два БКТП за нуждите на първи етап от Жилищен комплекс Делта Хил. Въведен в експлоатация м.07.2009г. Строителният надзор е изпълнен от Стройконсулт-ГН99 ЕООД – екип Перник към централен офис София, с ръководители инж. Александър Георгиев и инж. Светла Христова – управители.

28.07.2009

 

8

Община Габрово

Строежи: ПМГ Академик Гюзелев, СОУ Р. Каролев и ЦДГ Радост 2 в гр. Габрово Строежите се реализирани по програма “Регионално развитие” и включват: - цялостен ремонт, изграждане на рампа и асансьор с осигуряване на достъп до всички нива на училището на лица със затруднена подвижност, и - ремонт на плувен басейн и физкултурен салон. Разгърната застроена площ 20290 кв.м. Въведени в експлоатация м.07.2009г. Строителният надзор е изпълнен от Стройконсулт-ГН99 ЕООД – екип Габрово, под ръководството на централен офис София с управители инж. Александър Георгиев и инж. Светла Христова.

20.07.2009

 

9

Министерство на отбраната на Р България чрез Главна дирекция Инфраструктура на отбраната

Строеж: 2479/ХБ – Реконструкция и ремонт на хранителен блок в поделение 44510 - Бояна Местонахождение: поделение 44510 Бояна Строеж от четвърта категория съгласно ЗУТ. Строежът представлява реконструкция и ремонт на съществуваща сграда в поделение 44510 – Бояна. Променят се функциите на някои помещениуя, други се модернизират, ремонтират се покривите и част от подовата конструкция. Разгърната застроена 450 кв.м. Въведен в експлоатация м. 07.2009г. Строителният надзор е изпълнен от Стройконсулт-ГН99 ЕООД – централен офис София, с ръководители инж. Александър Георгиев и инж. Светла Христова - управители.

13.07.2009

 

10

„СЗИ” ООД

Строеж: Офис-сграда с подземни гаражи, КТП и външно електрозахранване Местонахождение: УПИ VІІІ-727, 814, кв.12, м. НПЗ „Изток-къро”, гр. София Строеж от втора категория съгласно ЗУТ. Обектът е изграден в район, застроен или предвиден за застрояване с постройки със смесена функция. Като строеж е ІІІ категория. Във функционално отношение строежът съдържа седем еднакви етажа с работни помещения, предназначени за изработване на софтуерни продукти, чиито изисквания за сигурност налагат строг режим на достъп. На партера се помещава централно фоайе с портал за ограничен достъп на служители чрез магнитни карти, заседателна зала, три по-малки заседателни зали, малко кафене и няколко работни помещения. Сутеренът е зает освен от необходимите за нормалното функциониране на сградата технически помещения и от паркинг с 68 паркоместа. На терасовидния етаж се намира жилището на собственика. Покривът е озеленен. Разгърната застроена площ 7970 кв.м. Обща разгърната застроена площ 9525 кв.м. Въведен в експлоатация м.07.2009г. Строителният надзор е изпълнен от Стройконсулт-ГН99 ЕООД – централен офис София, с ръководители инж. Александър Георгиев и инж. Светла Христова - управители.

06.07.2009

 

11

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Строеж: „Корекционни и отводнителни работи по р. Владайска в участъка от главен път София – Перник до центъра на с. Владая с дължина 1003,14м. ” Местонахождение: с. Владая, СО – Район Витоша Строеж от втора категория съгласно ЗУТ. Корекцията следва естественото течение на реката. Изградени са подпорни стени и са заустени дъждоприемните шахти от пътя, преминаващ успоредно на корекцията. Въведен в експлоатация м.04.2009г. Строителният надзор е изпълнен от Стройконсулт-ГН99 ЕООД – централен офис София, с ръководители инж. Александър Георгиев и инж. Светла Христова - управители.

15.04.2009

 

12

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Строеж: “Укрепване на свлачище и брегоукрепване северен бряг на гр. Несебър – Нов град” Местонахождение: гр. Несебър Строеж от първа категория съгласно ЗУТ. Строежът третира следните подобекти: • Укрепване на локално свлачище – Срутище № 1, дължина 41 м. • Укрепване на локално свлачище – Срутище № 2, дължина 74 м. • Укрепване на локални свлачища – № 3, 4 и 5, дължина 130 м. • Брегоукрепителна дамба и крайбрежна алея, 1200 м. Обектът е разположен между провлака на гр. Несебър и пясъчните дюни преди река „Хаджийска” и представлява висок до 20 м бряг с активни абразионни и свлачищно срутищни процеси. Свлачищата са „плитки приоткосни”. Свличат се предимно насипи и изветрели земни пластове под действието на повръхностните води и течовете от канализацията, вследствие периодичното преовлажняване на глините и морската абразия. Активните свлачищни процеси се проявяват на дължина от 370 м и ширина до 100 м. Въведен в експлоатация м.03.2009г. Строителният надзор е изпълнен от Стройконсулт-ГН99 ЕООД – централен офис София, с ръководители инж. Александър Георгиев и инж. Светла Христова - управители.

18.03.2009