home mail sitemap login
   
За нас
   
ОБЕКТИ

Изпълнени договори ( 2010г.)

Информация за изпълнените консултантски договори (оценка на съответствието и строителен надзор) за периода 2010г. В справката са посочени всички завършени и въведени в експлоатация обекти за този период.

Клиент

Обект

Дата на въвеждане в експлоатация

Изображение

1

Частен възложител

Жилищна сграда с ветериганра амбулатория и ветеринарна аптека и магазини, гр. Нова Загора. Строеж от 4та категория съгласно ЗУТ. Въведен в експлоатация с удостоверение № АГ-12-020/15.11.2010 Договор за строителен надзор. Изпълнен и от екип Нова Загора с ръководител инж. Светослав Миндов.

15.11.2010

 

2

Частен възложител

Смяна на презназначението ма магазин за промишлени стоки в аптека, гр. Вова Загора. Въведен в експлоатация с разрешение за ползване № ДК-07-037/12.11.2010 Договор за строителен надзор. Изпълнен и от екип Нова Загора с ръководител инж. Светослав Миндов.

12.11.2010

 

3

Интерфорум Ко ЕООД

Основен ремонт и вътрешно преустройство на кухненски блок на ресторант Интерфорум, гр. София, бул. Черни връх, 4та категория съгласно ЗУТ. Въведен в експлоатация с удостоверение № 1021/27.10.2010г. Договорът е за оценка на съответствието и строителен надзор. Изпълнен е от екип София с ръководител инж. Светла Христова.

27.10.2010

 

4

ЛИДЛ България

Реконструкция на паркинг на обект Супермаркет, гр. Габрово. Строеж от 3та категория съгласно ЗУТ. Въведен в експлоатация с разрешение за ползване № ДК-07-36/25.10.2010г. Договорът е за оценка на съответствието на проекта, строителен надзор, координатор безопасност и здраве. Изпълнен е от екип Габрово с ръководител инж. Виолета Парашкевова.

25.10.2010

 

5

Ем Ел Би Асетс ООД, гр. София

Жилищна сграда с помещения за магазини и гаражи в УПИ VІІ, кв.84а, м. Витоша, ВЕЦ Симеоново, р-н Лозенецз на Столична община, строеж от четвърта категория съгласно ЗУТ. Договорът е за строителен надзор и е стартирал през 2006г. Изпълнен е от Софийския екип на дружеството с ръководител инж. Чавдар Михайлов. Към момента сградата е въведена в експлоатация.

11.10.2010

 

6

Стил Комерс АД, гр. Нова Загора

Зърнобаза, строеж от първа категория съгласно ЗУТ, включващ: приемна шахта, елеваторна кула, електронен кантар, трафопост 20 кV, два метални силоза с обем от 2000 куб.м. всеки, зърночистене, сграда за портиер, сграда за кантар и командна зала. Договорът е за упражняване на строителен надзор от 2007г. Консултантската дейност е осъществена от екип в ръководител инж. Светослав Миндов - представител на дружеството ни за гр. Нова Загора. Към момента обектът е въведен в експлоатация.

16.09.2010

 

7

Бенчмарк Фонд Имоти АДСИЦ

Търговска и офис сграда с две нива подземни гаражи и кота корниз 65.00 метра на бул. Цариградско шосе, заедно с част от северно локално платно на булеварда и уличен водопровод. Договорът е за консултантски услуги, в това число оценка на съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите, строителен надзор и инвеститорски контрол. Изпълнението на ангажиментите по договора започна през 2007 година. Сградата и прилежащата инфраструктура са строежи от втора категория съгласно ЗУТ. Въведена в експлоатация.

09.08.2010

8

Афамия Строй ООД

Жилищна сграда и подземни гаражи в УПИ ІІІ-315в, кв. 34, м. Люлин - 8ми м.р. по плана на гр. София. Строеж от четвърта категория на ЗУТ. Договор за оценка на съответствието на инв.проекти и строителен надзор. Начало на договора 2008г. Край - 2010г. Към момента обектът е въведен в експлоатация

28.07.2010

 

9

Евростандартстрой ЕООД

Девет етажна жилищна сграда с подземни гаражи с коти корниз +26.80 и +23.95 и кабели НН 1 кV от КТП до ГРТ. Строеж от втора категория съгласно ЗУТ. Консултантът е изготвил оценка за съответствието на проекта, осъществил е строителния надзор и е ръководил процедурата по въвеждане на обекта в експлоатация.

15.07.2010

 

10

Делта Констракшън ЕООД

Жилищна сграда с подземни гаражи (две нива), магазини, помещения за кафе и абонатна станция, външни ВиК връзки, външно ел.захранване с кабели СрН 10 кV, ТП и кабели НН за жилищната сграда в УПИ VІІ-1, 18, 19, кв. 233, м. Пробива - бул. П. Славейков, ул. Алдомировска № 144 на гр. София Строеж от втора категория съгласно ЗУТ. Консултантът е изготвил доклад за оценка на съответствието на проекта, осъществил е строителен и инвеститорски надзор.

17.06.2010

11

Еню Кирилов Даскалов

Промяна на предназначението на магазин № 1 във фризьорски салон. Строеж от четвърта категория съгласно ЗУТ.

04.05.2010

 

12

EТ ИМПЕРА - Иван Иванов

Складове за хартия, печатница и офис-сграда, находящи се в УПИ ХXIIІ-567, 568, кв. 21 по плана на гр. София, район Надежда, м. Илиянци – бул. Рожен, с обща РЗП ~1700 кв.м. Строеж от трета категория съгласно ЗУТ. Консултантът е изготвил оценката за съответствие на проекта и е осъществил строителния надзор. Строежът е монолитен, завършен през м.12.2009г. и въведен в експлоатация с протокол обр. 16 и Разрешение за ползване от м.03.2010г.

26.03.2010

 

13

Гопет Логистикс ЕООД

Логистична база и външно ел.захранване с кабели СрН 2- кV и МКТП 800/20/0.4 Местоположение: с. Казичене, Бивш стопански двор, СО район Панчарево. Строеж от втора категория съгласно ЗУТ. Логистичната база включва складова сграда, административна сграда (на три нива), паркинг-пространство за обслужване на товарните автомобили, паркинг на леки коли на служители, изгребна яма, попивно съоръжение (за дъждовни води), спринклеров резервоар за 400 м3 обем, помпена група, каломаслоуловител, КТП и външно захранване, резервирано, 1500 м. Конструкцията на сградата е сглобяема стоманобетонова (фундаменти и колони) и стоманен покрив. В сградата е изпълнена гасителна инсталация пит вода-вода, както и е изпълнен вътрешен противопожарен пръстен с пожарни касети. Консултантската дейност е осъществена от Софийския екип с ръководители инж. Александър Георгиев и инж. Светла Христова

15.03.2010

 

14

Национален военен университет Васил Левски и Сдружение Българска федерация по мотоциклетизъм

Брифинг-зала за оперативно-тактическа подготовка на летателния състав във войскови район 1175 Строежът представлява лека настройка от един етаж, изградена над част от плоския покрив на същестуваща масивна сграда. В надстройката е обособено помещение с функционално предназначение - брифинг-зала за оперативно-тактическа подготовка на летателния състав. Конструкцията е метална, облицована с панели и покрита с топлоизолирани метални панели. Консултантската дейност е осъществена от екип в гр. Плевен с ръководител инж. Мария Топалска.

01.03.2010

 

15

РАЧО ПЕТКОВ ШЕЙТАНОВ

Преустройство на част от партерен етаж на хотелски комплекс в работилница за ловно и нарязно оръжие, УПИ ІІ-7556, кв. 35, по плана на гр. Габрово-91 част, кв. Бичкиня. Строеж от първа категория съгласно ЗУТ. Консултантът е изготвил оценката на съответствието на проекта и е осъществил строителния надзор. Строежът е въведен в експлоатация през м. 02.2010г. Екипът е ръководен от инж. Виолета Парашкевова - мениджър за Стройконсулт-Гн99 ЕООД за гр. Габрово.

10.02.2010