home mail sitemap login
   
За нас
   
ОБЕКТИ

Изпълнени договори ( 2011г.)

Информация за изпълнените консултантски договори (оценка на съответствието и строителен надзор) за периода 2011г. В справката са посочени всички завършени и въведени в експлоатация обекти за този период.

Клиент

Обект

Дата на въвеждане в експлоатация

Изображение

1

Министерство на образованието, младежта и науката

Национална Априловска Гимназия - северен корпус, УПИ I, кв.176 по плана на гр. Габрово, II-ри етап, III-та част, административен адрес: ул. Априловска № 15. Строеж от първа категория съгласно ЗУТ, като паметник на културата. Въведен в експлотация с разрешение за ползване № СТ-05-925/14.09.2011г. Консултантската дейност включва оценка на съответствието на проекта, строителен надзор и инвеститорски контрол. Изпълнена е от екип Габрово с ръководител инж. Виолета Парашкевова.

14.09.2011

2

СТРОЙ ИНВЕСТ 2007, гр. Перник

Жилищна сграда на пет етажа - трисекционна, обща РПЗ 4300 кв.м. в гр. Перник, УПИ ХVII-7459а, кв.41, кв. Изток. Строеж от 4та категория съгласно ЗУТ. Въведен в експлоатация с удостоверение № 147/09.09.2011г., издадено от ОБщина Перник. Консултантската дейност е осъществена от екип Перник, подпомаган от екип София по инсталационните части. Ръководител на екипа е инж. Милан Пирьов.

09.09.2011

3

Община Нова Загора

Преустройство на частот първи етаж от административна сграда на ул. Петко Енев № 50 в пенсионерски клуб. Строеж от 4та категория съглсно ЗУТ. Въведен в експлоатация с удостоверение № АГ-14-025/08.09.2011г. на Община Нова Загора. Консултантският екип за обслужване на договора е ръководен от инж. Светослав Миндов.

08.09.2011

 

4

Иванка Дочева и Дочо Дочев

Преустройство на магазин № 5 за промишлени стоки в аптека - смяна на предназначението, УПИ II-3730, 3731, кв. 22, по плана на гр. София, м. Дървеница, район Студенски, административен адрес: гр. София, ул. Яна № 4. Строеж от 4та категория съгласно ЗУТ. Строежът е въведен в експлоатация с удостоверение № 813/10.08.2011г. Процедурата по регистрация на строежа е изпълнена от екип София с ръководител инж. Светла Христова

10.08.2011

 

5

г-н Георги Чуканов

Двуетажна жилищна сграда и пристройка към нея, УПИ II-798, кв.210В, м. Гърдова глава, по плана на гр. София, административен адрес: гр. София, ул. Резньовете № 5. Строеж от 5та категория съгласно ЗУТ. Строежът е въведен в експлоатация с удостоверение за въвеждане № 766/22.07.2011г. Процедурата по въвеждане на обекта в експлоатация е изпълена отекип София с ръководител инж. Светла Христова.

22.07.2011

6

д-р Марина Белчева, д-р Валентин Белчев

Промяна на предназначението на офис в кабинет за алтернативна медицина, УПИ I-527, кв.153, район Оборище, по плана на СО, административен адрес: гр. София, ул. Марагидик № 10, бл. 1, вх. А, ет. 1 (партер). Строежът е 4та категория съгласно ЗУТ. Осигурена е достъпна среда. Строежът е въведен в експлоатация с удостоверение за въвеждане в експлоатация № 664/13.07.2011г. Консултантската дейност е осъществена от екип София с ръководител инж. Светла Христова.

13.07.2011

7

Комала ЕООД

Преустройство на офис № 1 от административна сграда в амбулатория за първична дентална помощ, УПИ I-1448, кв.53-а, сграда II, местност Изток-Изток, по плана на гр. София, район Изгрев. Строеж от 4та категория съгласно ЗУТ. Кабинетът е разположен на първо полуниво и към него е осигурен достъпен подход. Въведен в експлоатация с удостоверение за въвеждане в експлоатация № 525/14.06.2011г. Консултантската дейност е осъществена от софийският екип на дружеството с ръководител инж. Светла Христова.

14.06.2011

8

Брикел ЕАД, гр. Гълъбово

Надграждане на сгуроотвала на III Б секция - етап III (надграждане до кота 107.50) и етап IV (разширение на III Б секция с надграждане до кота 109.00), УПИ IХ-25, кв. 503 по плана на Брикел ЕАД, гр. Гълъбово. Строеж от първа категория съгласно ЗУТ. Във връзка с технологията се надгражда сгуроотвала на дружеството, като едновременно с това се изграждат дренажна и намивна системи. Разрешение за ползване № СТ-05-556/01.06.2011. Договорът е изпълняван от екип Стара Загора с ръководител инж. Стоян Червенков.

01.06.2011

 

9

МиП инжеренинг 2000 ООД

Жилищна сграда на четири етаа с 14 апартамента 5 магазина, 4 гаража и две паркоместа в гр. Сливен, УПИ I, кв. 226 по плана на кв. Клуцохор. Строеж от 4та категория съгласно ЗУТ. Строителният надзор е осъществен от екипа на фирмата за гр. Нова Загора и ръководител на екипа - инж. Светослав Миндов. Строежът е въведен в експлоатация на 30.03.2001г. с удостоверение № 4 от Община Сливен.

30.03.2011

 

10

ЕТ "Искрен - Милан Миланов"

Външно топлозахранване и абонатна станция на "Жилищна сграда с подземни гаражи, гаражи, магазин" в УПИ ХVI-24, кв.21, м. "ГГЦ Зона В.17" по плана на гр. София, с възложител "Вълканов и Миланов" ООД - строеж от втора категория съгласно ЗУТ, проектиран и изпълнен през 2010г. Разрешение за ползване № СТ-05-218/07.03.2011г. Договорът е изпълняван от екип София с ръководител инж. Димитър Проданов.

07.03.2011

 

11

Фондация "Мисия България"

Нов дом на фондация "Мисия България", УПИ IV-155, кв. 134 по плана на гр. София, административен адрес: гр. София, ул. "Васил Друмев" № 37 - преустройство на триетажна сграда, втора категория съгласно ЗУТ - предвид големия брой посетители. Строежът е изпълнен по проект от 2001г., когато е стартирано и строителството. Строежът реализира укрепване на сграда, построена в началото на 20ти век. Изпълнени са луксозни инсталационни и довършителни работи, осигурена е достъпна среда. Характерна за сградата и строежа е залата за семинари, която е изпълнена съгласно световните стандарти за акустика. Строежът е въведен в експлоатация с разрешение за ползване № Ст-05-170/24.02.2011г. Договорът е изпълняван от екип София с ръководител инж. Димитър Проданов

24.02.2011