home mail sitemap login
   
За нас
   
ДЕЙНОСТ

Строителен надзор

ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

Разработваният от нас комплексен доклад е в съответствие с чл. 142(2) на Закона за устройство на територията и е предпоставка за издаване на „Разрешение за строеж” от компетентните органи.
Предлагаме няколко варианта на оценка на проекта:

  • оценка на нормативното съответствие на проекта (задължителен обхват съгласно ЗУТ),
  • оценка на проекта с коментар на целесъобразността на проектантското решение (препоръчителен вариант),
  • оценка на проекта при  съпоставка със заданието на възложителя (в случай, че има дефинирано такова, също препоръчителен вариант)

УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР СЪГЛАСНО ЗУТ

Спазване на изискванията на ЗУТ и останалите действащи в момента нормативни актове в областта на строителството на сгради и съоръжения. Освен предвиденото в закона осигураваме и разширени функции, които договаряме индивидуално за всеки отделен обект.
Наша практика е изготвяне на ежемесечен доклад до Възложителя за изпълнение на утвърдените графици, проблемни въпроси и други.

ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ

Изпълняваме ангажиментите на инвеститор на част от обектите си. При работата съблюдаваме добрата строителна практика. Нормативно въпросът с инвеститорския контрол не е регулиран и затова прилагаме най-добрите строителни практики и ползваме опита на висококвалифицирани в тази сфера консултанти.