home mail sitemap login
   
За нас
   
ДЕЙНОСТ

Консултации, експертизи, паспортизация

Консултации в областта на инженерните строежи и проектирането. Ползвайки опита на екипа си сме в състояние да оценим адекватно всеки инвестиционен проект и да декларираме нашето становище за неговата пазарна приложимост и икономическа обоснованост.

Експертизи на завършени (или в процес на изграждане) строежи – включително оценка на проектите и оценка на качеството на изпълняваните строителни и  монтажни работи. Изготвяме ги за наши редовни клиенти (международни консултански дружества) по договори с кредитни институции. Изготвяните експертизи дават и препоръки за подобряване организацията на работа на обектите.

Изготвяне на технически паспорти на сградите и техническата инфраструктура, съгласно изискванията на Наредба № 5 от 28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите. Изготвят се съгласно изискванията на цитираната по-горе наредба и включват цялата изисквана с наредбата информация.

Специализирани сме в изготвянето на паспорти на вече построени сгради (обследване, съгласно Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите във връзка с Наредба № 2 за земетръс от 2007г.